Pedagogische visie - Pesten


Pesten

De Vreedzame School en pesten
Met het programma De Vreedzame School werken scholen aan de preventie van pesten. Toch kunnen er ook op vreedzame scholen wel eens pestsituaties voorkomen. De programmamakers hebben hiervoor een aanpak uitgewerkt, die ingezet kan worden als aanvulling op het lesprogramma.

Wettelijk kader
Sinds augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de sociale veiligheid. Concreet betekent dit dat ze een sociaal veiligheidsbeleid en een anti-pestcoördinator moeten hebben, en dat ze de sociale veiligheid jaarlijkse monitoren.

Pesten voorkomen
Een cultuur van competitie en individualisme is een voedingsbodem voor pestgedrag. De Vreedzame School biedt tegenwicht aan dit mechanisme. Het programma helpt om op school en in de klas te bouwen aan een positieve en sociale gemeenschap. Kenmerkend voor deze gemeenschap: we hebben oog voor elkaar, we houden rekening met elkaar en we dragen allemaal verantwoordelijkheid dragen voor de gemeenschap.
Het programma gaat in op de spanning tussen het recht om jezelf te zijn en de plicht om ervoor te zorgen dat ieder ander dat recht ook heeft. In de lessen gaan onder meer expliciet in op (digitaal) pesten en plagen en wat je daaraan kunt doen.

Effecten van De Vreedzame School
Door het programma ontstaat een ‘inclusief’ klimaat, waarin sprake is van verbinding en niemand wordt buitengesloten. In het evaluatieonderzoek (Pauw, 2013) gaven leerkrachten en schoolleiders aan dat het programma een positieve invloed heeft op het gedrag van de leerlingen. Met het programma wordt ongewenst gedrag als pesten veelal voorkomen. De commissie Antipestprogramma’s van het NjI onderschrijft de theoretische onderbouwing van De Vreedzame School.

Pesten aanpakken
Alle inspanningen ten spijt kan er ook op een vreedzame school er af en toe sprake zijn van een pestsituatie of buitensluiten. In dat geval is het uiteraard zaak om eerst na te gaan of aan de preventieve kant nog wel voldoende kwalitatief wordt uitgevoerd. Met de groep wordt besproken hoe leerlingen elkaar kunnen helpen, waarbij met name de populaire leerlingen belangrijk kunnen zijn als ‘verdedigers’.

Als er meer nodig is
Als er meer nodig is, hanteren wij de Oplossingsgerichte Pestaanpak (OPA). Deze steungroepaanpak van pesten is ontleend van de No Blame-methode en wordt bij de meeste anti-pest programma’s ingezet. De methode past goed bij de uitgangspunten van De Vreedzame School. De No Blame-methode wordt met succes en op steeds grotere schaal toegepast in Engeland, Zwitserland, Nieuw Zeeland en verschillende Zuid-Amerikaanse landen. De aanpak is proefondervindelijk zeer effectief gebleken. Sommige onderzoeken in Engeland noemen succespercentages van 90 procent (Smith, e.a. 2003).

Oplossingsgerichte Pestaanpak (OPA)
Deze aanpak bestaat uit een aantal achtereenvolgende gesprekken tussen een leerkracht (of ib’er) en leerlingen. Eerst met alléén de gepeste leerling, vervolgens met een groep leerlingen, die zorgvuldig is samengesteld samen met de gepeste leerling. Deze groep, met daarin ook de pester(s), gaat voor verandering en steun zorgen.
Belangrijke elementen van de aanpak: geen schuld, verwijten of straf , we moedigen empathie aan, we maken iedereen verantwoordelijk, het is positief en oplossingsgericht en de pester krijgt de kans zijn of haar gedrag te veranderen.

Katern Werken aan sociale veiligheid
De extra activiteiten die ingezet kunnen worden als tegenwicht voor negatief en ongewenst gedrag zijn gebundeld in het katern Werken aan sociale veiligheid. De activiteiten vormen een aanvulling op het lesprogramma.
Er is ook een aparte publicatie over de manier waarop de programmamakers van de Vreedzame School naar gedragsregulering kijken: Van gedragsregulering naar opvoeding (Pauw, 2014).

Lees ook:


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599



Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW